Çanakkale Sosyal Gelişim İzcilik Spor Kulübü

İzcilik Terminolojisi Talimatı

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU STANDARTLARI

İZCİLİK TERMİNOLOJİSİ TALİMATI

 AMAÇ:

Madde 1Bu talimatın amacı, her türlü izcilik faaliyetinde kullanılacak terminolojiyi belirlemektir.

KAPSAM:

Madde 2- Bu talimat izcilik faaliyetlerinde kullanılabilecek her türlü terimi kapsar.

DAYANAK:

Madde 3- Bul talimat, 26234 Sayı 20.07.2006 tarihli resmi gazetede yayınlanan Özerk İzcilik Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

TERMİNOLOJİ:

Madde 4-

Amaç: İzcilik teşkilatına katılan çocuk veya gençleri, karakterli, iyi vasıflı, toplum içinde  yapıcı ruha sahip, kanun, nizam, talimat ve emirlere uyan, saygılı ve disiplinli, başkalarını düşünen, halka hizmet etmekten zevk duyan, yurduna, milletine bağlı, bütün insanlara karşı dürüst ve iyi duygulu, kendisi için gerekli el becerilerine sahip, kendine güvenen, sorumlu işler almaya hazır ve istekli, sıhhatli ve olumlu düşünen, tabiat ve kültür eserlerini seven ve koruyan nitelikte iyi yurttaş ve iyi insan olarak yetiştirmektir.

And: İzcilik teşkilatına katılan, izci, ergin izci ve liderlerin andıdır ve şöyledir:
Tanrıya ve Vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim.

Yavrukurt andı şöyledir:
Tanrıya ve Vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, yavrukurt türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim.

Arma: Teşkilat arması: Türkiye İzcilik Federasyonu İzcilerinin kullandığı, zambak çiçeği ve yonca yaprağından oluşan armadır. Zambak çiçeği erkek  izcileri, yonca yaprağı kız izcileri ifade eder. Bu arma dışında, Kamp hatıra arması, sınıf çalışmaları, uzmanlıklar, kulüp, grup, ünite armaları gibi birçok arma kullanırlar.

As Başkan: Federasyon Başkanınca görevlendirilen bay ve bayan yardımcılar

Asistan: İki tahta işareti kursunu bitirip, iki tahta işareti takmaya hak kazanan lisanslı lider

Bakan: Sorumlu Devlet Bakanı

Bakanlık: Sorumlu Devlet Bakanlığı

Basamak: İzcilik çalışmalarına katılan çocuk ve gençlerin, fiziksel, zihinsel, duygusal, toplumsal ve ruhsal ve karakter gelişimleri dikkate alınarak ayrıldıkları yaş grubu

Baş İzci: Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanını ya da uluslar arası izcilik terminolojisindeki ismi ile (Chief Scout)’u ifade eder.

Başkan Vekili: TİF Yönetim Kurulunca seçilen başkana vekalet edecek Yönetim Kurulu Üyesi Kişi veya Kişiler

Başkan: Türkiye İzcilik Federasyonunun Genel Kurul tarafından seçilmiş Başkanı

Bayrak: Her izci ünitesinin, her izcilik faaliyetinde hamaili ve direği ile taşımak zorunda olduğu Türk Bayrağı

Bölge Direktörlüğü:  Bölge temsilcisi başkanlığındaki il temsilcilerinden oluşan ekip

Bölge Direktörü: TİF tarafından atanmış, bölgesi, görev yetki ve sorumlulukları belirlenmiş lisanslı lider

Branş: İzci liderlerinin, çalıştırdığı izcilerin basamaklarına göre ayrılmaları

Ceviz bağı, Türk Bağı: Yalnızca branş kursu sertifikası sahibi liderlerin takabileceği fular bağıdır.

Çadır: İzcilerin içinde 1,3 ve daha fazla kişi yattıkları, kolay kurulup kullanılan geceleme kamp malzemesidir.

Denetleme Kurulu: Genel Kurulca seçilen Türkiye İzcilik Federasyonunu Denetleyen Kurul

Destek: Bir izcilik faaliyetinin yürütülmesini kolaylaştırmak için görevlendirilen kişilerdir.

Destek izci: İzci Seviyesindeki destek

Destek ergin izci: Ergin izci seviyesindeki destek

Destek Lider: Lider ve lider yardımcısı seviyesindeki destek

Destek Gönüllü: İzcilik gönüllüsü olan destek.

Destek Personel: Ücretli olarak faaliyete destek veren kişi

Disiplin Kurulu: Genel Kurulca seçilen Türkiye İzcilik Federasyonunun içinde Disiplin işlerini Yürüten Kurul

Ekip: 4-6 Kız veya erkek ergin izcinin ayrı ayrı kurduğu en küçük, ergin izci birliği

Ekipbaşı: Ekibini sevk ve idare eden, ekipteki ergin izciler tarafından kendi belirledikleri süre için seçilen ergin izci

Ergin İzci: İzcilik teşkilatının üyesi olan lisanslı izciler, 15-18 yaş basamağı,

Faaliyet Planı: Yıllık olarak hazırlanan, Her yılın Ocak ayı içinde Federasyon tarafından onaylanan plandır. Dünya teşkilatları, Türkiye İzcilik Federasyonu, İl Temsilciliği, Kulüpler, Gruplar, Üniteler ayrı ayrı planlar yapar. Ünite planları Kulüp planı içinde yer alır. Kulüp Planları İl Temsilciliği ve Federasyon, İl Temsilciliği Planları Federasyon tarafından onaylanır.

Federasyon Görevlisi: Federasyon tarafından bir işle görevlendirilmiş kişi

Federasyon: Türkiye İzcilik Federasyonu

Flama: Her İzci kulübü, grubu, ünitesinin, hamaili ve direği ile taşımak zorunda olduğu flamaları

Fular Bağı: Fuların iki ucunu tutturmak için kullanılan pantolon renginde 3 cm eninde halka

Fular: Birçok kullanım alanı bulunan, İzci ve Liderinin boyuna taktıkları üniformanın parçası

Genel Sekreter: Federasyon işleyişinde, büro ile ilgili işleri yürütmek ve Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak üzere TİF Yönetim Kurulunca atanan memur

Gezi: Aynı gün içinde yola çıkılıp dönülen izcilik faaliyeti

Grup: Kulüp bünyesinde üç ayrı basamakta da (Küme, Oymak, Ocak) ünitesi bulunan birlik

Grupbaşı: İzci grubunu yöneten, grubunda aynı zamanda ünitesi de bulunan grup üyesi ünite liderleri tarafından kendi belirledikleri süre ile seçilen tescilli ve lisanslı lider.

Hayk: İzcilerin kamplarda bir geceyi kamp dışında geçirmelerini gerektiren faaliyetler

İl Müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürü

İl Temsilciliği: İl Kulüp Başkanları veya önderlerinin oluşturduğu başkanlığını il temsilcisinin yaptığı ekip

İl Temsilcisi: İldeki kulüplerin, Federasyon, Bölge Direktörü ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile bağlantısını sağlayan TİF tarafından atanan lider.

İzci Baltası: İzcilerin üniformalarıyla beraber kullanabilecekleri, el baltası tipinde, tabiatta rahat faaliyet yapmayı sağlayacak baltadır. Kemerin sol arka kısmına kılıfıyla beraber takılır.

İzci Bıçağı: İzcilerin üniformalarıyla beraber kullanabilecekleri, yasaların müsaade ettiği şekillere sahip, tabiatta rahat faaliyet yapmasını sağlayacak bıçaktır. Kemerin sağ arka kısmına kılıfı ile takılır.

İzci Çakısı: İzcilerin taşıdıkları ve çok amaçlı olan, yasalarca müsaade edilmiş boyut ve şekillerdeki malzemelerdir.

İzci Kulübü: Dernekler Kanununa göre kurulmuş, tek amacı izcilik olan ve Federasyona tescilli tüzel kişiliği haiz kuruluş

İzci Lideri: Kulüpte lisanslı en az liderlik temel kursu bitirmiş, 18 yaş üstü kişiler.

İzci Sopası: Her izcinin çenesine kadar uzanan, tabiatta rahat hareket edebilmeyi sağlayan, birçok kullanım alanı olan malzeme

İzci: İzcilik teşkilatının üyesi olan lisanslı çocuk veya gencin genel adı ve 11 – 15 yaş basamağındaki izci

İzcilik Gönüllüsü: Kulüplerin veya Federasyonun yetişkin desteğini sağlamak maksadıyla bünyesine aldığı ve lisans çıkarttığı en az LTS görmüş 18 yaş üstü kişilerdir. Üniforma giymeyebilirler. Beyaz fular takarlar, fuların kısa kenarında ince sarı sırma vardır. Kulüp, il temsilciliği, bölge direktörlüğü ve Federasyon tarafından ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilirler.

İzcilik: Din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrım gözetmeyen, herkese açık, gönüllü, politik olmayan, eğitim amaçlı, üniformalı bir gençlik hareketi

Kamp: İzcilerin gecelemeli olarak yaptıkları faaliyetler.

Hafta Sonu Kampı: İzcilerin en az bir gece kaldıkları kamp

Uzun Süreli Kamp: İzcilerin en az altı geceli kaldıkları kamp

Kamp Ateşi: İzcilerin sosyal, kendini ifade edebilen, medeni cesaret sahibi kişiler olarak yetiştirilmesi maksadı ile yapılır. İzciler, ortada yanan ateşin etrafında genellikle daire şeklinde oturur. Her bir kamp ateşi gecesinin ayrı bir teması oturur. İzciler kendi ürettikleri skeçleri oynar. Ya da kendi becerilerini sergilerler.

Kimlik Kartı: TİF tarafından verilir. İçinde kişinin bilgilerinin, katıldığı kamp ve faaliyetlerin saklı bulunduğu, cihaz ile okutulduğunda katıldığı faaliyeti otomatik olarak bilgisayar sistemine yükleyen bir hafıza bölümü bulunan. İzcinin aynı zamanda lisansıdır.

Komisyon: Federasyon çalışmalarını kolaylaştırmak amacı ile izcilik alanındaki ilgi ve uzmanlıklarından yararlanılacak yetişkinlerden oluşan kurulların altında ve bunlara bağlı çalışan, başkanı TİF başkanı tarafından atanan, bu başkanının teklifi ile oluşturulan ekip.

Kulüp Başkanı: Kulübün dernekler mevzuatına göre seçimle göreve gelen başkanı

Kulüp: Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerin müracaatları sonrasında Federasyon tarafından bünyesinde izcilik branşı tescili yapılmış halidir. Yasalara göre izci üniforması giyebilirler.

Kurs: İzci ve Liderlerin katıldığı eğitim çalışmaları

Kurul: Uzmanlıklarından yararlanılacak yetişkinlerden oluşan, Yönetim Kurulunca atanan ekip

Küme: İzci Kulübü / Kulüpte tescilli, en az iki öbeğin birleşmesi ile oluşan yavrukurt ünitesi

Kümebaşı Yardımcısı: Kümede yardımcılık yapan liderlik sertifikası bulunan, tescilli ve lisanslı lider

Kümebaşı: Kulüpte yavrukurtları çalıştıran yetki belgeli ve tescilli, lisanslı izci lideri

Lider Eğitimci Yardımcısı: TİF tarafından görev verildiği süre için üç tahta işareti takma yetkisi verilmiş lisanslı iki tahta işaretli asistan lider.

Lider Eğitimcisi:               TİF tarafından görev verildiği süre için dört tahta işareti takma yetkisi verilmiş lisanslı iki tahta işaretli asistan lider.

LTK Liderlik Temel Kursu: İzci Liderliğinin ilk kursu olan Liderlik Temel Kursu

LTS Liderlik Tanıtım  

Semineri: Kulüplerin izcilik gönüllüleri veya yetişkinler için düzenlediği, amacı izciliği ve liderliği tanıtmak olan, Liderlik Temel Kursunun ön şartı olan seminerdir.

Lisans: Bir kimsenin izcilik yapabilmesi için şart olan, izci kulübü / kulüp bünyesinde faaliyet gösteren izci, izci liderleri, izcilik gönüllüsü için TİF mevzuatına göre verilen belge

Mat: Çadırda uyku tulumunun altına serilen ve ısı yalıtımı ile yumuşaklık sağlayan şilte

Milli Sporcu: Milletlerarası ve Milli faaliyetlere katılan izci ve liderlerimiz “Her türlü sporun izciliğin içinde bir uzmanlık olmasından dolayı Milli Sporcu statüsündedir.

Metod: izciliği metodu;
a) And ve türe,
b) Oba sistemi,
c) Aşama sistemi (Bireye yönelik kişisel gelişim programı),
d) Açık hava,
e) Yaparak, yaşayarak öğrenme
f) Sembolik çerçeve
g) Yetişkin desteğidir.

Misyon: İzci Andı ve Türesine dayanan bir değer sistemi aracılığı ile gençlerin eğitimine katkıda bulunmak, insanların bireyler olarak isteklerini gerçekleştirdikleri daha iyi bir dünyanın inşasına yardımcı olmak ve toplumda yapıcı bir rol oynamaktır.

Oba: 6 – 8 kız veya erkek izcinin ayrı ayrı kurduğu en küçük, izci birliği

Obabaşı: Obayı sevk ve idare eden obadaki izciler tarafından kendi belirledikleri süre için seçilen izci

Ocak: İzci kulübü / kulüpte tescilli, karma çalışanlarda en az 2 kız, 2 erkek toplam 4 ekipten, karma çalışmayanlarda en az 2 ekipten oluşan izci ünitesi

Ocakbaşı Yardımcısı: Ocakta yardımcılık yapan liderlik sertifikası bulunan tescilli ve lisanslı lider

Ocakbaşı: Kulüpte ocak çalıştıran yetki belgeli, tescilli ve lisanslı lider.

Oymak: Obadan, karma çalışmayanlarda en az 2 obadan oluşan izci ünitesi

Oymakbaşı Yardımcısı: Oymak da yardımcılık yapan liderlik sertifikası bulunan tescilli ve lisanslı izciler

Oymakbaşı: Kulüpte oymak çalıştıran yetki belgeli, tescilli ve lisanslı lider.

Öbek: 6 – 8 yavrukurt’un oluşturduğu kız, erkek veya kız-erkek karma en küçük yavrukurt birliği

Öbekbaşı: Liderin rehberliğinde öbeği sevk ve idare eden yavrukurt

Önder: Kulüpte antrenör denkliğine eş her türlü izcilik faaliyetini yapacak kursları, seminerleri görmüş, yetki belgesini almış, iki tahta işaretli veya önderlik kursunu bitirmiş kulüp izcilik şubesinin tüm işleyişinden sorumlu tescilli ve lisanslı lider

Önderlik: İzci Kulübü / kulüp bünyesinde faaliyet gösteren, ünite liderliği, lider yardımcılığı yapmayan en az liderlik tanıtım semineri görmüş, 18 yaşını doldurmuş bütün gönüllü yetişkinlerin toplandığı, tescilli kulüp havuzu

Parola: İzci basamaklarına göre belirlenmiş, basamağın hedeflerini belirten cümlelerdir

Yavrukurt Parolası: Yavrukurt çok çalışır

İzci Parolası: İzci daima hazırdır

Ergin İzci Parolası: Ergin İzci topluma hizmet eder

Renkler: Her izci basamağının rengi ayrıdır. Yavrukurt; sarı, İzci; Yeşil, Ergin İzci; Bordodur

Sembolik Çerçeve: İzcilik teşkilatına mahsus, tekmil, teftiş, törenler, yürüyüşler, dizilişler, selamlaşma, tokalaşma, üniforma, kamp ateşi, kamp düzeni, oba ismi, bağrışı gibi bir çok sembolik unsurun tamamıdır.

Sertifika: İzciler ve liderlerin kursu başardıklarının belgesidir. Lider sertifikaları TİF tarafından verilir ve hologram etiketlidir.

Sırt Çantası: Her izcinin vazgeçilmez malzeme taşıma çantasıdır

Şube Müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde İzcilik faaliyetleri ile ilgilenen şube müdürü

Şube: Bir Kulüp ya da derneğin TİF tarafından tescili yapılmış izcilik şubesi

Tahta İşaret (Wood-Badge): İzci liderlerinin lider eğitimciliği işaretleri

İki Tahta: Branş kursu görmüş liderlerin katıldığı kurs ve başardıklarında takmaya hak kazandıkları işaret

Üç Tahta: TİF tarafından iki tahta işaretli liderlerden lider eğitimcisi yardımcı olarak atananların taktıkları işaret

Dört Tahta: TİF tarafından iki tahta işaretli liderlerden lider eğitimcisi olarak atananların taktıkları işaret

Temel Prensipler: İzciliğin temel prensipleri izcileri;
a) Manevi değerleri inanmayı,
b) Karakterli, iyi vasıflı ve toplum içinde yapıcı ruha sahip olmayı,
c) Kanun, nizam, talimat ve emirlere uyan, saygılı ve disiplinli olmayı,
d) Başkalarını düşünmeyi,
e) Halka hizmet etmeyi,
f) Bütün insanlara karşı dürüst ve iyi duygulu olmayı,
g) Kötü alışkanlıklardan uzak durmayı,
h) Kendine güvenen, sorumlu işler almaya hazır ve istekli olmayı,
i) Kendisi için gerekli el becerilerine sahip olmayı,
j) Beden, ruh, zihin ve sosyal davranış bütünlüğüne sahip olmayı,
k) Tabiat ve kültür eserlerini sevmeyi ve korumayı,
l) Ülke kalkınmasına katkıda bulunmayı,
m) Vatanına, milletine faydalı olmayı,

Hedefleyen bir anlayışla yetiştirmektedir.

Tescil: İzci kulübü, izcilik şubesi, izci kulübü / kulüp bünyesinde faaliyet gösteren izci ünitesi, izci grubunun TİF tarafından onaylanması işlemi

Teşkilat Kurulu Başkanı: Bölge direktörlerinin bir araya gelmesinden oluşan kurulun başkanı

Teşkilat: Federasyona bağlı merkez ve taşra birimleri ile kulüplerini,

TİF: Türkiye İzcilik Federasyonunun kısa adı

Toplantı: İzcilik çalışmaları için, kapalı mekanlarda gerçekleştirilen çalışmalar

Türe: İzcilerin andda uymak üzere söz verdikleri türe şöyledir
1) İzci, sözünün eridir. Şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutar.
2) İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.
3) İzci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur.
4) İzci, herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir.
5) İzci, herkese karşı naziktir.
6) İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.
7) İzci, büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.
8) İzci, cesurdur, her türlü şartlar altında neşeli ve güler yüzlüdür.
9) İzci, tutumludur.
10) İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.

Yavrukurt Türesi:
1) Yavrukurt izcinin izinden gider ve her gün bir iyilik yapar
2) Yavrukurt çalışkandır, işinde bıkkınlık ve bezginlik göstermez

Uyku Tulumu: Gecelemeler esnasında kullanılacak, üşütmeyecek, izcinin en önemli kamp malzemelerindendir.

Uzman:  Bir izcilik faaliyetinde yararlanılmak üzere bulunan uzman kişi

Üniforma: İzci ve liderlerin giydiği özel kıyafet

Ünite: Tescil esaslarına uygun olarak teşkil edilen, izcilik eğitimi almış ve yeterlilik belgesi bulunan bir lider sorumluluğunda çalışan küme, oymak, ocak denilen tescilli izci birimleri.

Üst Kurul: Federasyondan sorumlu üst kurul

Vize: Tescil ve lisansların her yıl onaylatılması işlemi

Vizyon: İkinci yüzyılda izcilik; Kendini, güvenilir, değer odaklı, eğitsel, dinamik ve yenilikçi, toplumun her kesiminden kız – erkek çok sayıda genci kapsayan, tüm kültürlerde kadın – erkek bütün yetişkinler için cazip, daha iyi bir dünya inşasına gerçekten katkı sağlayan hareket olarak görmektedir.

WAGGGS: Dünya kız izcilik teşkilatının baş harflerinden oluşan kısa adı

WOSM: Dünya izcilik teşkilatının baş harflerinden oluşan kısa adı

Yan Kamp: Büyük bir kampın daha düzenli bir biçimde idaresi için izcilerin belirli sayılarla ayrılması ya da kız ve erkek olarak ayrılması halinde her bir grubun kamp alanına, bu kamp alanının sakinlerine verilen addır.

Yavrukurt: İzcilik teşkilatının üyesi olan lisanslı izcilerin, izciliğe hazırlık çağı olan 7-11 yaş basamağındaki izci

Yetki Belgesi: Bir izci liderinin gördüğü kurslar sonucunda izcileri ile hangi tür faaliyetler yapabileceğini gösteren belge

Yönetim Kurulu: Genel Kurulca seçilen Türkiye İzcilik Federasyonu Yönetim Kurulu

UYGULAMALAR:

Madde 5-

Ekip ismi: Ekipler Tarihindeki Türk Büyüklerinin veya Türk Devletlerinin isimlerini alırlar.
(Kanuni Ekibi – Zübeyde Hanım Ekibi, Göktürk Ekibi)

Fular: İzci ve liderlerin taktıkları üniformanın parçasıdır. Lider ve izcinin boyuna uygun olarak bir kenarı 90, 100, 110, 120 cm olan karenin diyagonal olarak kesilerek üçgen şekline getirilmiş halidir.

Fular boynunuza koyduğunuzda eğer iki renkli ise arkadan bakılınca iç renk 6 cm gözükmelidir. Fular çok düzgün sarılmalı ve önden bakıldığında fuların her iki rengi de eşit aralıklarla görülmelidir. Arkada oluşan üçgenin üst noktasından uç noktasına bir çizgi uzatırsak bunun boyu 10 cm olmalıdır.

Fular yakanın üstünde durur ve uçları önde göbek deliğinin hizasına kadar gelir. Yavrukurt, İzci, Ergin İzci Fuları: Kısa kenarları 3 cm eninde farklı renkli bir kumaş vardır. Üçgenin iç ve dış renkleri kulübün rengini yansıtır.

Aday İzci: Düz pembe renkli fular takar

Lider Fuları: Tek renklidir. Kenarları sökülmemesi için içe katlanıp dikilmiştir.

Kümebaşı: Sarı

Oymakbaşı: Yeşil

Ocakbaşı: Bordo

Grupbaşı: Lacivert

İl Temsilcisi: Açık mavi, kenarı sarı sırmalı

Kulüp Önderi: Açık mavi (İl Temsilciliği Kurulu üyesi olduğundan)

LTK Kursu görmüş Lider Yardımcısı: Kahverengi

LTK Kursu görmemiş ve Ergin İzci Hizmet Devresi Lider Yardımcısı: Ünite rengi

İzci gönüllüsü: Beyaz, kısa kenarları ince sarı sırmalı

İki Tahta İşaretli: Dünya bürosu tarafından verilen (Wood – Badge) Fuları Çalıştırdığı branşın fuları ve bayrak kırmızısı renkte fular,

Üç ve Dört tahta işaretli: Atandığı süre içinde Milli Fular, sair zamanlarda iki tahta fuları

TİF Yönetim Kurulu Deneleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Alt Kurul Üyeleri: Görev süresince Milli Fular

TİF adına uluslar arası faaliyetlere katılanlar: Faaliyet Müddetince Milli Fular Takarlar

Grup Flaması: Lacivert renkte ucu çatallıdır. Her iki yüzünde teşkilat arması ve sadece grup numarası bulunur

Grup Sicil Numarası: TİF tarafından verilir. (22.12.4 : 22 Edirne ili, 12. izci kulübü, 4. grubu)

Kulüp Flaması: Kulübün renklerinden, Türkiye İzcilik Federasyonu, Kulüp adı, TİF ve Kulüp Arması ile Kulüp Sicil Numarasını içeren  bir flamadır.

Grup Sicil Numarası: TİF Tarafından verilir. (34.12.  : 34 İstanbul ili, 12. İzci kulübü)

Küme İsmi: Kümeler diledikleri ismi alır. (Fatih Yavrukurt Kümesi)

Küme Sicil Numarası: TİF tarafından verilir. (06.12.11:06 Ankara İli, 12. izci kulübü, 11. Yavrukurt Kümesi)

Oba İsmi: Obalar hayvan ismi alırlar (Kaplan Obası)

Ocak İsmi: Şahinbey Erkek Ergin İzci Ocağı – Karma: Bakırköy Ergin İzci Ocağı. Deniz ve Hava

Ocak Sicil Numarası: TİF tarafından verilir. (59.5.4 :59 Tekirdağ ili, 5. İzci kulübü, 4. Ergin izci ocağı)

Oymak İsmi: Oymaklar diledikleri ismi alır. (Kız: Latife Hanım Kız İzci Oymağı – Erkek: Yavuz Erkek  İzci Oymağı – Karma: Şahin İzci Oymağı, Deniz ve hava ihtisas dallarında Kız, Erkek kelimelerinin, karma olanlarda izci kelimesinin önüne Deniz ya da Hava ismi konulur. Yunus Deniz Erkek İzci Oymağı, Bülbül Hava Kız İzci Oymağı, Atmaca Hava İzci Oymağı)

Oymak Sicil Numarası:   TİF tarafından verilir. (34.22.45 :  34 İstanbul ili, 22. izci kulübü, 45. İzci Oymağı)

Öbek İsmi: Öbekler renk ve ilave olarak “Kurtlar” ismi alırlar (Yeşil Kurtlar Öbeği)

Ünite Flaması: Kümelerde sarı, oymaklarda yeşil, ocaklarda bordodur. Ucu çatallıdır. Her iki yüzünde teşkilat arması ve ünitenin sicil numarası bulunur.

YÜRÜRLÜLÜK:

Madde 6- Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

Madde 7- Bu Talimat hükümlerini Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanlığı yürütür.

KAYNAK: TİF