Çanakkale Sosyal Gelişim İzcilik Spor Kulübü

Protokol Metni

Minik Ellerden Büyük İşler;

                            TOHUMDAN FİDANA Projesi İşbirliği Sözleşmesi

TARAFLAR:

Madde 1.

A. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Bundan böyle “MEM” olarak geçecektir.
ADRES : Kayserili Ahmet Paşa Caddesi, Vilayet Binası, Kat 3 Çanakkale
(286) 2171135 -(505) 9208588 – (286) 2171272 – (286) 2172279 – (286) 2171987
WEB    : http://canakkale.meb.gov.tr/

B. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği. Bundan böyle “ÇEKÜD” olarak geçecektir.
ADRES: Fevzipaşa Cad. Kınalızade Sokak No:7/2 Fatih – İstanbul
WEB  : www.cekud.org.tr

C. ÇASGED Çanakkale Sosyal Gelişim, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği. Bundan böyle “ÇASGED” olarak geçecektir.
ADRES: İsmetpaşa Mahallesi, Refah Sokak, No:6/1 Çanakkale
WEB: www.casged.org

AMAÇ-KONU

Madde 2. Aşağıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere ÇEKÜD tarafından İstanbul ve Türkiye genelinde yürütülmesi planlanan “tohumdan fidana” çalışmalarının yaygınlaştırılması için ilgili kurumlar arasında çözüm ortaklığı yapılması.

1. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakabilmek.

2. Küresel ısınmaya karşı en etkili önlem olan ağaçlandırmanın yaygınlaştırılmasın sağlamak.

3. Ülkemizde her sene meydana gelen orman yangınları, sel, erozyon, hızlı şehirleşme, orman alanlarının hoyratça tarıma açılması vb. nedenlerle yok olan orman alanlarının yerine yenilerini oluşturabilmek.

4. Öğrencilerin kendi elleriyle diktikleri fidanları toprağa dikmelerini sağlayarak çevre duyarlılığını pekiştirmek.

TARAFLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

Madde 3.

A. MEM’ in Görev ve Sorumlulukları:

1. Projeyi, resmi yazıyla Çanakkale’deki resmi/özel tüm ilköğretim ve ortaöğretim okullarına duyurmak. Okulları projeyi uygulama konusunda teşvik etmek. Müdürlüğün kurumsal web sayfasında projenin duyuru ve tanıtım çalışmalarına katkı sağlamak.

2. Projenin sağlıklı yürütülebilmesi için kurum bünyesinden bir müdür yardımcısı/şube müdürü görevlendirmek.

3. Proje uygulamasından elde edilecek fidanların toplu dikimini sağlamak için, dikim yeri tespiti ve organizasyon hizmetleri konusunda Çanakkale Belediyesi, İlçe Belediye Başkanlıkları, İlçe Orman Şeflikleri, Orman Bölge Müdürlüğü ve Çanakkale İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarıyla yazışmaları sağlamak.

4.Proje ortakları arasında müşterek yürütülmesi gereken konularda işbirliği yapmak.

B. ÇEKÜD’ün görev ve sorumlulukları:

1. Proje için gerekli olan çimlendirme eğitimi, temel çevre bilgileri eğitimini gibi eğitici videolar

2. hazırlayıp/temin edip, sanal ortamda ÇASGED’ e ulaştırmak.

3. Projenin tanıtımı için görsel tasarımlar (broşür, afiş, ilan vb) hazırlamak.

4. Elde edilen fidanlar için dikim programı ve dikim yeri konusunda MEM ve ÇASGED ile işbirliği yapmak.

5. Proje uygulama süreci içerisinde ÇASGED tarafından ulaştırılacak olan haber metinlerini, fotoğrafları kurumsal web sayfasında yayınlamak, ihtiyaç halinde basın açıklaması hazırlayıp yayınlamak.

6. Müşterek yürütülmesi gereken konularda MEM ve ÇASGED ile işbirliği yapmak.

C. ÇASGED’in görev ve sorumlulukları:

1. Proje için gerekli olan materyalleri ( tohum, poşet, broşür) temin etmek.

2. Projeyi uygulamak isteyen okullarla iletişime geçerek, uygulamanın başlangıcı için müşterek tarih belirlemek.

3. Çeküd tarafından temin edilecek olan eğitim materyallerinden yararlanarak, okullarda çimlendirme eğitimlerinin verilmesini sağlamak.

4. Dernek bünyesinde oluşturulacak gönüllü öğretmenler ve alanında uzman eğitimciler aracılığıyla projeyi uygulayan okullara danışmanlık hizmeti vermek.

5. Proje tanıtımları için afiş, el ilanı vb. görseller hazırlayıp basarak MEM onayı ve işbirliğiyle ilköğretim ve ortaöğretim okullarına dağıtımını sağlamak.

6. Dikim yeri tahsisi için ilgili kurumlar ile (belediye, orman bölge müdürlüğü vb.) görüşmeler yapmak.

7. Dikim şenliği programı için gerekli hazırlıkları organize etmek.

8. Müşterek yürütülmesi gereken konularda MEM ve ÇEKÜD’le işbirliği yapmak.

D) Müşterek Hükümler 

1. Projenin tanıtım ve duyuru çalışmaları ilgili kurumların web sayfalarında, panolarında ve kullanılması mümkün diğer mecralarda yapılır.

2. Tanıtım ve reklam çalışmaları sırasında kurumlar birbirinin isim ve logolarını kullanabilir.

3. Fidanların dikim çalışması ve dikim yerleri konusunda ortak bir çalışma yapılır. Projeye katılan tüm okullardan elde edilecek fidanların tek bir alana dikilmesi sağlanmaya çalışılır.

4. Taraflar iş bu çalışmayla ilgili işbirliğini tanıtım mecralarında haber ve reklam konusu yapma hakkına sahiptirler.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Madde 4.

1. ÇEKÜD tarafından temin edilen örnek ibreli veya geniş yapraklı ağaç tohum örnekleri, tohumun dikileceği poşet ve çimlendirme broşür örnekleri ÇASGED’e ulaştırılır. ÇASGED, bu örneklerden hareketle uygulamada kullanacağı tohum setlerini tedarik eder.

2. ÇASGED proje uygulamasının yapılacağı okulda, ilgili öğrencilere çimlendirme ve temel çevre bilinci seminerlerini uygular. Aynı programda materyal (tohum seti) dağıtımı yapılır.

3. Öğrenciler yetiştirdikleri fidanları kendilerine bildirilecek tarihte okul yönetimine teslim ederler veya dikim yapılacak alana getirirler. Öğrencilerin dikim alanına ulaşımını ilgili okul sağlar.

4. Öğrenciler tarafından yetiştirilen fidanlar yapılacak toplu bir etkinlikle dikilir.

Proje ilköğretim ve ortaöğretim okullarının tüm sınıf seviyelerinde uygulanabilir olmakla birlikte, bugüne kadar yapılan çalışmalarda ilköğretim 4 ve 5. Sınıf öğrencileri üzerinden daha yüksek başarı elde edildiği gözlenmiştir.

MALİ BİLGİLER:

Madde 5.  Tarafların birbirine yönelik mali bir yükümlülüğü yoktur. Proje giderleri ÇASGED tarafından ve / veya uygulama yapılan okulların öğrenci ve velileri tarafından sağlanacak katkılarla karşılanacaktır.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Madde 6. Bu sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra yürürlüğe girer. 3 (üç) yıl süreyle uygulanır. (Çimlendirme eğitimlerinin tamamlanmasıyla sözleşme kendiliğinden sona erer.) Sözleşme süresinin bitiminden sonra taraflar karşılıklı olarak yükümlülüklerin yerine getirilmesini isteyemezler. Yeni bir çalışma, yeni bir protokolün yapılmasına bağlıdır.

BELİRTİLMEYEN KONULAR

Madde. 7 Bu sözleşme karşılıklı iyi niyet ve sosyal sorumluluk esasları içerisinde hazırlanmış olup, sözleşmede belirtilmeyen ve uygulamada karşılaşılabilecek durumlarla ilgili olarak uygulama usul ve esaslarını belirlemeye taraflar birlikte yetkilidirler. Sözleşme taraflara karşılıklı, hukuki-mali yükümlülükler getirmez.

İş bu 7 maddeden ibaret sözleşme metni 3 (üç) nüsha olarak taraflarca müştereken tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

                                                                                    UYGUNDUR

                                                                                  … / 02 / 2013

Dr. Şaban KARATAŞ                                                 Süleyman YORULMAZ                                                  Serdar BAL

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü                         ÇEKÜD Yön. Kur. Bşk                                          ÇASGED Yön. Kur. Bşk